Vannområde Indre Oslofjord Vest

Et samarbeid mellom kommunene langs indre Oslofjord for å sikre beskyttelse og bærekraftig forvaltning av elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann.


Nettsidebilde

Rapport om bunndyrsundersøkelsen i 2022

Norconsult undersøkte bunndyrsfaunaen på 67 stasjoner i elver og bekker i dette vannområdet, og vurdert tilstanden i lokalitetene etter kvalitetselementet bunndyr.
Av de undersøkte stasjonene fant vi at 38 oppfylte kravet om minst god økologisk tilstand. På 2 av disse stasjonene ble det registrert et samfunn av bunndyr som tilsa svært god tilstand. 29 stasjoner oppfylte ikke kravet til god tilstand. Av disse ble tilstanden fastsatt til svært dårlig eller dårlig på 6 stasjoner, og til moderat på de resterende 23.

NIVA har

Innlegg

Det var godt oppmøte på halvdagsseminaret som skulle bidra til å gi mer kunnskap om : Hvilke miljøgifter det bør analyseres på og i hvilke vannforekomster. Hvor i vannforekomstene prøvene bør tas. Hvordan ta miljøgiftprøver i vann, i sediment og med sedimentfeller. Hvilken emballasje samt oppbevaringsregler. Sissel Rannekleiv fra NIVA loset oss gjennom virvaret av […]


verkensvann (1)

Nyheter 2019

Nyhet

Les om hovedutfordringene i vannområdet her. Les om Stovivannet, Dælivannet og Steinstjern her. Les rapporten om prøvefisket i Rødbyvannet i Hurum her.


verkensvann (1)

Møtereferater

Møtereferat

Referater fra styringsgruppemøter: 31.05.2017 17.01.2018 31.05.2018 23.01.2019 05.06.2019 Referater fra prosjektgruppemøter 10.09.2018 07.02.2019 23.05.2018 05.09.2019 Referat fra faggruppemøter Referat fra faggruppe landbruk14.12.2017 Referat fra møte biomangfold 04.05.2017 Referat fra møte biomangfold 06.09.2017 Referat fra møte i kommunalteknikk 10.05.2017 Referat fra møte om spredt avløp 05.12.2017