Vannområde Indre Oslofjord Vest

Et samarbeidsorgan for kommuner med vassdrag som har avrenning til vestre del av indre Oslofjord. Formålet med samarbeidet er å sikre beskyttelse og bærekraftig forvaltning av elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann.  Dette for å implementere EUs vanndirektiv/vannforskriften i kommunene og for å koordinere sektorene som påvirker/forurenser vannet. 

Vannområdet hører hjemme i Vannregion Glomma.