Kort fortalt

Vannområde Indre Oslofjord Vest ble konstituert i 2011 med formål å bistå kommunene i vannforskriftsarbeidet, og å koordinere og være pådriver for tiltak som må gjennomføres i vannforekomster som må følges opp med tiltaksplan.
Vannområdet omfatter totalt 202 vannforekomster hvorav 5 er kystvannforekomster. Vannforekomstene skal iht EU’s vannrammedirektiv, i Norge nedfelt i “Forskrift om rammer for vannforvaltningen” (vannforskriften), oppnå god kjemisk og økonomisk tilstand innen bestemte tidsfrister. 102 av de 202 vannforekomstene er i en tilstand som krever oppfølging med overvåkingplan og tiltaksprogram. Vannområdet er dermed et av de største vannområdene i vannregion Innlandet og Viken.

Mandatet for Vannområdet

Prosjektmål: Å bidra til at alle vannforekomster i vannområdene oppnår god kjemisk og økologisk miljøstand innen gitte tidsfrister og iht fastsatte krav som angitt i vannforskriften. Dette arbeidet ledes av vannområdeleder som skal være pådriver og koordinator overfor ansvarlige påvirkere slik at de tar økonomisk og praktisk ansvar for å oppnå prosjektmålet.

Styringsgruppa har ansvar for å lede arbeidet, godkjenne organisasjonsendringer og vannområdeleders og organisasjonens arbeid, samt godkjenne budsjett og regnskap, samt vedta prosjekter som krever budsjettbehandling. Styringsgruppa skal også vedta en årlig forpliktende handlingsplan og aktivitetsplan som følger opp forvaltningsplanen og som viser gjennomføringen i hver enkelt kommune.

Arthur Wøhni er leder for styringsgruppa.

Ingvild Tandberg er vannområdeleder.

Vannområdeleder har ansvaret for daglig ledelse, koordinering, økonomistyring og sekretariatsfunksjon.

Videre skal vannområdelederen:

 • Utarbeide/få utarbeidet nødvendige grunnlagsdokumenter.
 • Innhente faglig bistand ved behov.
 • Fremme søknader om midler til faglige prosjekter og styre disse, sammen med prosjektgruppa/faggruppa.
 • Legge til rette for lokal medvirkning og engasjement.
 • informere om vannforvaltningsarbeidet i aktuelle fora.
 • Forbedre saker for politisk behandling i eierkommunene.
 • Samarbeide med kommunene, og øvrige sektorer som påvirker vannet
 • Delta i vannområdefora og andre relevante arenaer.

Faggruppene skal:

 •  Gi faglig råd og vurderinger til prosjektgruppa og vannområdeleder
 • Gi faglige råd og vurderinger i analysene av påvirkninger og tiltak.
 • Bidra med faglige råd og vurderinger ifm til tiltaksanalyse-arbeidet.
 • Initiere og foreslå aktiviteter/delprosjekter/tiltak overfor prosjektgruppa.
 • Faggruppene innkalles til møte etter behov.

Deltakere i proskeltgroppa skal:

 • Koordinere all informasjon og alle arbeidsoppgaver som formidles av prosjektgruppa inn i egen kommune.
 • Produsere saker og vurdere/ gi innspill til saker som skal fremmes for styringsgruppa
 • Gjennomføre andre oppgaver i tråd med vedtak og retningslinjer fra Styringsgruppa og overordnet myndigheter
 • Sørge for iverksetting og oppfølging av tiltak av de respektive kommuner/etater.

Prosjektet har faggrupper for følgende “fag”:

 • Landbruk
 • Kommunaltekniske utfordringer
 • Biomangfoldutfordringer
 • Arealforvaltning
 • Kyst