Kort fortalt

Vannområdet Indre Oslofjord Vest eies av de 10 kommunene Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier, Hole, Ringerike, Nesodden og Frogn. Vannomrpdet omfatter 6 vassdrag og totalt 157 vannforekomster hvorav 4 kystvannforekomster. Vannforekomstene skal iht EU’s vannrammedirektiv, i Norge nedfelt i “Forskrift om rammer for vannforvaltningen” (vannforskriften) oppnå god kjemisk og økonomisk tilstand innen 2021, og tiltaksfasen for å oppnå dette er nå i gang.

Vannområdet har en administrativ styringsgruppe bestpende av representanter fra eierkommunene, samt fylkesmannen i Buskerud, Oslo, Akershus og Akershus fylkeskommune.

Prosjekgruppa består også av representanter fra eierkommunene, samt Akershus fylkeskommune og fylkeskommunen i Oslo og Akershus. Faggruppen består av fagpersoner fra kommunene, samt andre aktuelle fagpersoner. Referansegruppa er en stor pool bestående av interesseorganisasjoner, fagpersoner og aktuelle sektorer i vannområdet.

 

Mandatet for Vannområdet

Prosjektmål: Å bidra til at alle vannforekomster i vannområdene oppnår god kjemisk og økologisk miljøstand innen gitte tidsfrister og iht fastsatte krav som angitt i vannforskriften. Dette arbeidet ledes av prosjektleder som skal være pådriver og koordinator overfor ansvarlige påvirker slik at de tar økonomisk og praktisk ansvar for å oppnå prosjektmålet.

Styringsgruppa har ansvar for å lede arbeidet, godkjenne organisasjonsendringer og prosjektleders og organisasjonens arbeid, samt godkjenne budsjett og regnskap, samt vedta prosjekter som krever budsjettbehandling. Styringsgruppa skal også vedta en årlig forpliktende handlingsplan og aktivitetsplan som følger opp forvaltningsplanen og som viser gjennomføringen i hver enkelt kommune innenfor tiltaksområdene, samt kontrollere.

Arthur Wøhni er leder for styringsgruppa.

Ingvild Tandberg er vannområdekoordinator.

Vannområdekoordinator har ansvaret for daglig ledelse, koordinering, økonomistyring og sekretariatsfunksjon.

Videre skal vannområdekoordinatoren:

 • Være pådriver for å sikre fremdrift, samt følge opp famdrift.
 • Utarbeide/få utarbeidet nødvendige grunnlagsdokumenter.
 • Innhente faglig bistand ved behov.
 • Fremme søknader om midler til faglige prosjekter og styre disse, sammen med prosjektgruppa/faggruppa.
 • Legge til rette for lokal medvirkning og engasjement.
 • informere om vannforvaltningsarbeidet i alle aktuelle fora.
 • Forbedre saker for politisk behandling i eierkommunene.
 • samarbeide med kommunene, grunnerene og øvrige lokalbefolkning, fylkesmann, fylkeskommune, forskningsmiljøer og organisasjoner.
 • Delta i vannområdeforum for vannområdene i regionen og andre relevante arenaer.
 • Vannområdekoordinatoren rapporterer til styringsgruppa.

Faggruppene skal:

 •  Gi faglig råd og vurderinger til prosjektgruppa og vannområdekoordinator.
 • Gi faglige råd og vurderinger i analysene av påvirkninger og tiltak.
 • Bidra med faglige råd og vurderinger ifm til tiltaksanalyse-arbeidet.
 • Initiere og foreslå aktiviteter/delprosjekter/tiltak overfor prosjektgruppa.
 • Annen aktuell støtte til prosjektgruppa, Styringsgruppa, kommune eller andre.
 • Faggruppene innkalles til møte etter behov.

Deltakere i proskeltgroppa skal:

 • Koordinere all informasjon og alle arbeidsoppgaver som formidles av prosjektgruppa inn i egen kommune.
 • Produsere saker og vurdere og gi innspill til saker som skal fremmes for styringsgruppa.
 • Gjennomføre andre oppgaver i tråd med vedtak og retningslinjer fra Styringsgruppa og overordnet myndigheter.
 • Sørge for iverksetting og oppfølging av tiltak av de respektive kommuner/etater.

Prosjektet har faggrupper for følgende “fag”:

 • Landbruk
 • Kommunaltekniske utfordringer
 • Biomangfoldutfordringer
 • Plan og byggesak
 • Kyst
Close Menu