Seminar om miljøgifter

Seminar om miljøgifter

Det var godt oppmøte på halvdagsseminaret som skulle bidra til å gi mer kunnskap om :

 • Hvilke miljøgifter det bør analyseres på og i hvilke vannforekomster.
 • Hvor i vannforekomstene prøvene bør tas.
 • Hvordan ta miljøgiftprøver i vann, i sediment og med sedimentfeller.
 • Hvilken emballasje samt oppbevaringsregler.

Sissel Rannekleiv fra NIVA loset oss gjennom virvaret av regler og metoder, og Hilde Skålevåg fra fylkesmannen i Buskerud bidro med verdifull kunnskap og gode råd.

Presentasjonene fra seminaret finner du her:

Sissel Rannekleiv

Ingvild Tandberg

Vi lærte bla at:

 • Ikke alle vannforekomster skal klassifiseres kjemisk, kun de som har påvirkninger
  som indikerer kjemisk forurensning
 • Sedimentprøver i elver og bekker bør tas der sediment bygger seg opp (i rolige
  områder, meandere ol), men dette må vurderes ift tidsperiode med forurensning
 • Sedimentprøver i innsjøer skal tas på det dypeste og i øvre 1 – 5 cm sedimentlag
 • Kjemiske analyser i vann skal tas på filtrert prøve
 • Det er gode råd å finne i eksempelsamlingen for tiltaksorientert overvåking

Nyttige lenker:

www.miljødirektoratet.no 

Her finnes det lenker til rapporter som de gir ut (PUBLIKASJONER​), ulike TEMA​ (for eksempel forurenset grunn, informasjon om kjemikalier, miljøovervåking, vann og vassdrag, naturtyper, forurenset sjøbunn, verneområder og hav og kyst), TJENESTER OG VERKTØY (bla. databaser og kart og andre nyttige lenker) og REGELVERK (ulike vannrelaterte lover og direktiver).

www.norskeutslipp.no
På denne hjememsiden finnes informasjon om utslipp fra avløpsrenseanlegg, deponier og landbasert industri til luft og vann.

www.miljostatus.no
Her finnes informasjon om bla. annet miljøtilstanden i Norge, utslipp og kildertil forskjellige stoffer og kart som viser forskjellige vannrelevante tema.

www.naturbase.no
Kartfestet informasjon og utvalgte områder for natur og friluftsliv (vannmiljø og terrestrisk). Nyttige nyere rapporter i forhold til vannmiljøet (med hovedvekt på vannforskriften)

Klassifiseringsveilederen, veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann, i.h.t. vannforskriften, men informasjon om miljøgifter og kjemisk tilstand mangler, ny utgave skal komme ut i 2018:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/02_2013_klassifiserings-veileder_.pdf

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota, her gis grenseverdier for miljøgifter i vann, sediment og biota, dette temaet vil flyttes til ny klassifiseringsveileder som utkommer i 2018:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/grenseverdier-for-klassifisering-av-vann-sedimenter-og-biota-m608.pdf

Karakteriseringsveilederen, veileder for karakterisering av vannforekomster etter vannforsrkiften:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder_01_2018_pr.pdf

Eksemplesamling for tiltaksorientert overvåking, gir informasjon om hva som bør inkluderes i et tiltaksorienterte overvåkingsprogram, inkluderte eksempler fra ferskvann og kystvann:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/publikasjoner/overvaking/eksempelsamling-2018.pdf

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg og driftsfasen, med utgangspunkt i vannforskriften og naturmangfoldloven er det utarbeidet et forenklet system over parametere som er viktige å ta hensyn til under bygging av vei og drift etter at veien er ferdigstilt:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2389516

Close Menu