Seminar om miljøgifter

  • Post author:
  • Post category:Innlegg

Det var godt oppmøte på halvdagsseminaret som skulle bidra til å gi mer kunnskap om :

  • Hvilke miljøgifter det bør analyseres på og i hvilke vannforekomster.
  • Hvor i vannforekomstene prøvene bør tas.
  • Hvordan ta miljøgiftprøver i vann, i sediment og med sedimentfeller.
  • Hvilken emballasje samt oppbevaringsregler.

Sissel Rannekleiv fra NIVA loset oss gjennom virvaret av regler og metoder, og Hilde Skålevåg fra fylkesmannen i Buskerud bidro med verdifull kunnskap og gode råd.

NYTTIG INFO:

www.norskeutslipp.no
På denne hjememsiden finnes informasjon om utslipp fra avløpsrenseanlegg, deponier og landbasert industri til luft og vann.

www.miljostatus.no
Her finnes informasjon om bla. annet miljøtilstanden i Norge, utslipp og kildertil forskjellige stoffer og kart som viser forskjellige vannrelevante tema.

www.naturbase.no
Kartfestet informasjon og utvalgte områder for natur og friluftsliv (vannmiljø og terrestrisk). Nyttige nyere rapporter i forhold til vannmiljøet (med hovedvekt på vannforskriften)

Klassifiseringsveilederen, veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann, i.h.t. vannforskriften, men informasjon om miljøgifter og kjemisk tilstand mangler, ny utgave skal komme ut i 2018:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/02_2013_klassifiserings-veileder_.pdf

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota, her gis grenseverdier for miljøgifter i vann, sediment og biota, dette temaet vil flyttes til ny klassifiseringsveileder som utkommer i 2018:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/grenseverdier-for-klassifisering-av-vann-sedimenter-og-biota-m608.pdf

Karakteriseringsveilederen, veileder for karakterisering av vannforekomster etter vannforsrkiften:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder_01_2018_pr.pdf

Eksemplesamling for tiltaksorientert overvåking, gir informasjon om hva som bør inkluderes i et tiltaksorienterte overvåkingsprogram, inkluderte eksempler fra ferskvann og kystvann:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/publikasjoner/overvaking/eksempelsamling-2018.pdf

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg og driftsfasen, med utgangspunkt i vannforskriften og naturmangfoldloven er det utarbeidet et forenklet system over parametere som er viktige å ta hensyn til under bygging av vei og drift etter at veien er ferdigstilt:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2389516