Seminaret om miljøgiftsprøver i vann og sediment

Seminaret om miljøgiftsprøver i vann og sediment

Sissel Rannekleiv fra NIVA lbidro med praktsik og teoretisk kunnskap om hvordan prøver på kjemi(miljøgifter) skal tas i vann og sedimenter, hvordan og hvorfor.

Vi lærte bla at:

  • Klassifiseringsveilederen revideres i sommer
  • EQS på kjemiske klassifiseringsprøver i vann gjelder for filtrert prøve – unntatt kvikksølv.
  • Vurder påvirkningene til vannforekomstene først, er det liten sannsynlighet for miljøgiftpåvirkning, må ikke vannforekomsten klassifiseres kjemisk
  • Hvilke parametre som skal analyseres er avhengig av påvirkning. For å påvise miljøgifter, kan en god start være å analysere tungmetaller, PAH og evt PCB i første omgang.
  • Prøver av sediment i elv/bekk: Ta prøven der vannet flyter sakte, rett under vannivå langs elve-/bekkekant.
  • Prøver av sediment i innsjø: Tas midt i innsjøen, på det dypeste, 1-5 cm ned i sedimentet.
  • Om prøven skal tas i sediment eller i vannfase, kan du finne eksempler på her “Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking”
Close Menu